คำแนะนำผู้ใช้บริการ

เอกสารที่ต้องนำมาเข้ารับบริการ

     • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบริการ และของบุตรหรือผู้ดูแล

     • ประวัติการเจ็บป่วย การแพ้ยา แพ้อาหารหรือประวัติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้เข้ารับบริการ

     • บัตรประจำตัวผู้ป่วยของสถานพยาบาลที่ผู้เข้ารับบริการใช้บริการอยู่เป็นประจำ

บริการพื้นฐาน

      • ให้การดูแลความสุขสบายทั่วไป อาบน้ำ เช็ดตัว และการรับประทานยา

      • ให้บริการอาหารตามหลักโภชนาการ

      • กิจกรรมบำบัดระหว่างวัน ให้ความรู้ทั่วไป ดูทีวี นันทนาการ สวดมนต์

บริการเสริม (เสียค่าใช้จ่าย)

      • บริการกรณีผู้ป่วยนอกแต่ละแผนก

      • การบริการแพทย์ทางเลือก แผนไทย แผนจีน

      • การบริการกายภาพบำบัด

บริการหลังการดูแลเมื่อกลับบ้าน

      • เยี่ยมบ้าน (Home service)

      • โทรศัพท์สอบถามอาการ

กิจกรรม

วิดีทัศน์

…..video….

Download