หลักการและเหตุผล

       การจัดอบรมการนวดในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และนำความรู้มาใช้แก้อาการปวดกล้ามเนื้อได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งยาแผนปัจจุบันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในครอบครัวและชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและช่วยเหลือผู้ว่างงานหลังจากจบหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ สามารถนำไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก

วัตถุประสงค์

 • เพื่อศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีความรู้และมีทักษะ
 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ
 • เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามในครอบครัวและในชุมชน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 402/1 หมู่ 5 ต. เขาทอง อ.พยุหะคีรี   จ.นครสวรรค์  60130

บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนที่สนใจ จำนวน 30 คน

 • มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่มีความประพฤติเสียหายอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและปฎิบัติงาน   

ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ 6,500 บาท ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
402/1  หมู่ 5 ต. เขาทอง  อ.พยุหะคีรีจ.นครสวรรค์ 60130

ระหว่าง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

 • เข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการฝึกอบรม
 • สอบผ่านภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และภาคปฎิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • ฝึกภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 30 ราย
 • ภาคความรู้ทฤษฎี
 • ภาคฝึกปฏิบัติจริง