คำแนะนำผู้ใช้บริการ

ให้บริการผู้สูงอายุแบบเช้าไป เย็นกลับ เป็นการดูแลระหว่างวัน เน้นการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

บริการพื้นฐาน

      • ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ

      • ดูแลและจัดการอาหารตามความต้องการของแต่ละบุคคล

      • ส่งเสริมให้มีการเข้าสังคมและร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ สุทรียบำบัด และกิจกรรมบำบัด

บริการเสริม (เสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์)

      • บริการเป็นกรณีผู้ป่วยนอกแต่ละแผนก

      • การบริการแพทย์ทางเลือก แผนไทย แผนจีน

      • การบริการกายภาพบำบัด

อัตราค่าบริการ

      • 15,000 บาท/เดือน รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ

        ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมในค่าบริการ

      • ค่าบริการฉุกเฉินทางการพยาบาล

เวลาทำการ

      • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  (07.00-17.00 น.) หยุดทำการ เสาร์ – อาทิตย์ ,วันหยุดราชการ

กิจกรรม

วิดีทัศน์