นพ.เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์    

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์

จังหวัดนครสวรรค์ 

นพ.วัชรพงษ์ ตรีสินธุ์ไชย

ประธานองค์กรแพทย์  

นายธนัตเทพ เตระทวีดุลย์ 

หัวหน้าฝ่ายแพทย์ทางเลือก   

 นางสาวสิริกร นาคมณี   

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

        นางสาวพรปวีณ์ ภู่พลับ          

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป