ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ ( Mahidol Nakhonsawan Medical Center ) เป็นโครงสร้าง 1 ใน 4 โครงสร้างหลัก ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ให้เป็นวิทยาเขต ( Campus ) และจากวิทยาเขตสามารถพัฒนา เติบโตมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยของจังหวัดและภูมิภาคได้อย่างมีพลัง โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยการต่อยอดและผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนจีน และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน 7 จังหวัดคือ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ ให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างระบบจิตอาสาชุมชน ให้ตระหนักในสุขภาพของตนเองและการช่วยเหลือคนในชุมชนซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบองค์รวม

           จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุไทย พบว่าสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี ถึงร้อยละ 20 ดังนั้นศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ จึงมีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ โดยมีแผนงานพัฒนาศักยภาพของศูนย์การแพทย์เพื่อรองรับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคทางตา หู คอ จมูกและช่องปาก โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงรองรับปัญหาของผู้สูงอายุระยะ Postacute ซึ่งต้องการการดูแลและฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาล Intermediate Care IPD ) เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้าน รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุในระยะสุดท้ายของชีวิต Palliative Care