ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ (Mahidol Bumrungrak Nakhonsawan Medical Center ) เป็นส่วนงาน ๑ ใน ๔ ส่วนงานหลัก ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐๒/๑ หมู่ ๕ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ให้เป็นวิทยาเขตที่สำคัญของภูมิภาค มุ่งพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยการต่อยอดและผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนจีน และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน ๗ จังหวัดคือ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ ให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างระบบจิตอาสาชุมชน ให้ตระหนักในสุขภาพของตนเองและการช่วยเหลือคนในชุมชนซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบองค์รวม
           จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุไทย พบว่าสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๔ คือมีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปี ถึงร้อยละ ๒๐ ดังนั้นศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จึงมีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ โดยมีแผนงานพัฒนาศักยภาพของศูนย์การแพทย์เพื่อรองรับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคทางตา หู คอ จมูกและช่องปาก โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด รองรับปัญหาของผู้สูงอายุระยะ หลังวิกฤติ ซึ่งต้องการการดูแลและฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้าน รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต
           ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้เริ่มเปิดบริการตรวจผู้ป่วยนอก แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด เป็นการชั่วคราวที่อาคารสร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารผู้ป่วยนอก กลุ่มอาคารบริการ และอาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน ๓๘๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ และได้เริ่มมีการให้บริการตรวจรักษาคนไข้ที่อาคารศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ห้องตรวจผู้ป่วยแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย แผนกเอกซเรย์ แผนกกายภาพบำบัด และแผนกห้องปฏิบัติการ โดยมีแผนงานในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๑