ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กําหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ปีการศึกษา 2564
15/06/2021
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ระบบรับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564
09/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564

//]]>