อาจารย์ ดร.วิลาภรณ์ เทพผสม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการกลาง เข้ารับมอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2564 ปีที่ 1
20/09/2021
อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ “นครสวรรค์โมเดล” ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน”
22/09/2021

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับบุคลากรจิตอาสาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนเขาทอง

วันที่ 16 กันยายน 2564

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับบุคลากรจิตอาสาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นำโดยนางสาวสิริกร นาคมณี หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และ ผศ.ดร.ภัทราบูลย์ นาคสู่สุข อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เข็มหนึ่ง และเข็มสอง ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนเขาทอง เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชุมชน
//]]>