กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
07/04/2021
การตรวจประเมิน “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564”
22/06/2021

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2563ได้ จึงได้ส่งโล่รางวัลดังกล่าวมาให้ทางไปรษณีย์
โครงการ “รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2563” จัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัยผูกพันสายสัมพันธ์ครอบครัว : Sharing and Caring” และมีกิจกรรมการคัดเลือกหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการที่มีความโดดเด่นด้านผู้สูงอายุ
//]]>