หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 4 ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

1. คุณสมบัติทั่วไป เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

2. คุณสมบัติทางการศึกษา

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75

3. คุณสมบัติเฉพาะ

     3.1 น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซ็นติเมตร
3.2 ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคทางร่างกายและทางจิตที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการศึกษา
3.3 เป็นผู้ที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-6 ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 3 ปี ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดได้แก่ พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ และเป็นผู้ที่ศึกษาในเขตพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค์ หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในเขตพื้นที่ 10 จังหวัดข้างต้นไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน โดยนับย้อนหลังจากวันสมัคร
4.4 ต้องเป็นผู้มีรายชื่อตามที่โรงพยาบาลต้นสังกัดแจ้งการอุดหนุนทุนการศึกษา ผู้ที่ไม่มีรายชื่อจากโรงพยาบาลต้นสังกัดจะถูกตัดสิทธ์ในการสอบสัมภาษณ์ทั้งนี้ ติดต่อขอรับทุนได้ที่โรงพยาบาลในจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษา โดยติดต่อที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ภายในวันที่ 28 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2561
5.5 ต้องมีเจตคติที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมแก่ประชากรในท้องถิ่น  สามารถทำสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้ ณ โรงพยาบาลที่ได้รับทุน

4. จำนวนรับในรอบที่ 2 : โควตา และรอบที่ 5 : รับตรงอิสระ (หากรอบ 2 ไม่เต็มจำนวน)

โครงการพื้นที่จำนวนรวม  40 คน ดังนี้

ติดต่อขอรับใบสมัครทุนอุดหนุนทุนการศึกษากับโรงพยาบาลต้นสังกัด แห่งใดแห่งหนึ่ง ดังนี้

1. โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร

2. โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

3. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

4. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

5. โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

                กรณี ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละโรงพยาบาลต้นสังกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเกลี่ยจำนวนไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดต่างๆ ให้เต็มจำนวนที่กำหนดโดยดำเนินการดังนี้

1. คัดเลือกจากผู้สอบผ่านข้อเขียนรวมทุกจังหวัด ของกลุ่มที่ยังไม่ได้รับคัดเลือก เรียงตามคะแนนสูงสุด
2. สอบถามความสมัครใจ หากที่ว่างไม่ใช่โรงพยาบาลต้นสังกัดที่สมัคร

5. การรับสมัคร วันที่ 28 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2561

รับสมัครทางออนไลน์ พร้อม Upload เอกสารการสมัครทั้งหมดที่  https://admission.mahidol.ac.th

6. การติดต่อและสอบถามข้อมูล

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ตั้งอยู่เลขที่ 402/1 ม.5 ตำบลเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ 60130 โทรศัพท์ 086–4456406  e-mail: partsagkorn.par@mahidol.ac.th

 เว็บไซต์ : www.na.mahidol.ac.th/academic