News and Events

14/12/2021

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัด

30/11/2021

มหิดลนครสวรรค์ รับรางวัล ดีเด่น Story telling งานมหกรรมคุณภาพ

30/11/2021

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการสัมมนา “แนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ด” ให้กับจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

18/11/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS65 รอบที่ 1/1 (Portfolio)

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (โครงการความสามารถพิเศษด้านเกษตรศาสตร์) • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (โครงการทายาทข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สนใจด้านการเกษตร) • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน          
//]]>