ศ.ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย  
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎี
และปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์
E-mail : burin.gum@mahidol.ac.th

Dr. Kumar Abhinav
อาจารย์
E-mail : kumar.abh@mahidol.ac.th

Dr.Nandan Roy
อาจารย์
E-mail : nandan.roy@mahidol.ac.th

Dr.Pradeep Bhadola
อาจารย์
E-mail : pradeep.bha@mahidol.ac.th

//]]>