งานจ่ายกลางและห้องผ่าตัด

     นางสาวรัชดาวัลย์ สุทธิศักดิ์   งานจ่ายกลางและห้องผ่าตัด

    นางสาววรวรรณ ศรีสุคนธรัตน์                   พยาบาล

        นายอนิวรรต คุ้มกล่ำ                        พยาบาล

                (ตำแหน่งว่าง)                                     พยาบาล   

     นางสาวอภิญญา ฉ่ำแสง              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

   นางสาวภัทร์ศิญาฎา ฉ่ำแสง       ผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัด

         นางวิไล กลิ่นด้วง                        พนักงานซักฟอก

      นางสาวอรณิช จันทร์ลอย                  พนักงานซักฟอก

      นายภานุทัศน์ พรมพิทักษ์                   พนักงานสถานที่