งานพยาบาลผู้ป่วยนอก

      นางญาณิภา แก้วลำหัด         หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก

     นางสาวลออจิต วันทอง                      พยาบาล OPD2

     นางสาววิมลรัตน์ ยอดนิล                    พยาบาล OPD2

          นายอนิรุต เสนารินทร์           ผู้ช่วยพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD2

        นางสาวชลธิชา สุวพร              ผู้ช่วยพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD2  

        นางอังสุดา ปิ่นทอง                       พยาบาล OPD4

   นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองบุตร                  พยาบาล OPD4

        นางสาวจุฬาศิล เสือทอง         ผู้ช่วยพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD4

  นางสาวณัฐฐาพร อำนาจเจริญ  ผู้ช่วยพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD4