งานพยาบาลผู้ป่วยใน

      นางรวีวรรณ ตันสุวัฒน์        หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยใน

นางสาวดวงธิดา ทรัพย์สอาดพยาบาล 

นางสาวปิยวรรณ วัดพ่วงแก้ว                   พยาบาล 

 นางสาวศิริรัตน์  ศิริวาลย์    พยาบาล

    นางสาวกมลวรรณ แฟรี่                                พยาบาล

 นายสุรวุธ เขียวทอง      พยาบาล 

   นางสาวสิริภัทร ครูบรรณ์                   พยาบาล 

นาวสาวณัฏฐ์ธนัน ยืนยงค์    พยาบาล

        นางสาวธนิษฐา ศรีเงิน                   ผู้ช่วยพยาบาลผู้ป่วยใน

         นายพิทักษ์ มีเหลือ                      ผู้ช่วยพยาบาลผู้ป่วยใน

      นายธีรพัฒน์ อุนานันท์           ผู้ช่วยพยาบาลผู้ป่วยใน

 นางสาวภัณฑิรา รัตนศิริสวัสดิ์        ผู้ช่วยเหลือคนไข้ผู้ป่วยใน

     นางสาวณิชากร นุ่มสกุล            ผู้ช่วยเหลือคนไข้ผู้ป่วยใน

      นางสาวฉัตรวดี สิทธิการ               ผู้ช่วยพยาบาลผู้ป่วยใน

    นางสาวเกสรา พรมพิทักษ์            ผู้ช่วยพยาบาลผู้ป่วยใน

 นางสาวเกษรินทร์ฤทธิ์ ฤทธิไกร

        ผู้ช่วยพยาบาลผู้ป่วยใน