งานพยาบาลห้องฉุกเฉิน

     นายพรหมมาศ เอี่ยมโหมด     หัวหน้างานพยาบาลห้องฉุกเฉิน

         นายบุญชัย ดีดพิณ                    พยาบาลห้องฉุกเฉิน

            นายนิรันดร์ สุขมี                           พยาบาลห้องฉุกเฉิน

 นางสาวมนัสนันท์ พราหมณ์ชื่น            พยาบาลห้องฉุกเฉิน 

       นายก้องเกียรติ ศรีกล่ำ         ผู้ช่วยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

      นายวิวัฒน์  พูลเกตุ                   พนักงานรถฉุกเฉิน 

        นายเอกศักดิ์ เกตทอง                 พนักงานรถฉุกเฉิน 

         นายภาดล ผูกพัน                          พนักงานเปล

        นายสันติกร ภคภูหิรัญ                    พนักงานบริการเวรเปล  

       นางสาวฉันทา หมีทอง                       พนักงานเปล  

           (ตำแหน่งว่าง)                            พนักงานเปล