งานศูนย์ตรวจสุขภาพ

   นางสาวนุชจนาถ ทับทิมศรี      หัวหน้างานศูนย์ตรวจสุขภาพ

    นางสาวมนัสพรรณ กลั่นสุข                      พยาบาล

นางสาวนิ่มนวล ต่วนชะเอมพยาบาล 

นางสาวนุชจยา รัตนพัฒนากุล    พยาบาล 

            นางสาวกิตติวรรณ มูดอน                     ผู้ช่วยเหลือคนไข้ศูนย์ตรวจสุขภาพ