ฝ่ายการพยาบาล

นางสาวสิริกร  นาคมณี
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

นายพรหมมาศ เอี่ยมโหมด    หัวหน้างานพยาบาห้องฉุกเฉิน

 

นางรวีวรรณ ตันสุวัฒน์
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยใน

นางญาณิภา แก้วลำหัด
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก 

นางสาวนุชจนาถ ทับทิมศรี
หัวหน้างานศูนย์ตรวจสุขภาพ

 

นางสาวรัชดาวัลย์ สุทธิศักดิ์
หัวหน้างานจ่ายกลางและห้องผ่าตัด