ฝ่ายบริการทางการแพทย์

นายแพทย์วัชรพงษ์ ตรีสินธุ์ไชย
ประธานองค์กรแพทย์

 

 นายแพทย์ต่อวงศ์  จิโรจนนุกุล   หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

 

 

นางสาววราภรณ์ แสงนัย
หัวหน้างานเภสัชกรรม

นางศศิธร มารัตน์
หัวหน้างานผู้สูงอายุและส่งเสริม สุขภาพชุมชน

 นางสาวจิตรา ฉิมเชิด
หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์

นายทวีศักดิ์ ปฐม
หัวหน้างานกายภาพบำบัด

นางสาวอรุณรักณ์  สุราฤทธิ์        หัวหน้างานรังสีการแพทย์

นางสาวนิติยา อินทพรต
หัวหน้างานศูนย์สิทธิ

          นายสิทธา สายสวรรค์          หัวหน้างานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

      นางสาวกานต์ธิดา  วารีดำ       หัวหน้างานเวชระเบียน