ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                    นางสาวพรปวีณ์ ภู่พลับ                         หัวหน้าฝ่ายบริหาร   

 นางสาวพันธนันท์ กองนอก   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 

 นางสาวมนัสนันท์ แท่งทอง    นักวิชาการเงินและบัญชี 

   นางสาวปภัชรา แซ่บั้ง     นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางสาวญาณินท์ กล่อมจิตร์   นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนริศรา สวนจันทร์   นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวฐิตา รักตพงศ์ไพศาล

นักทรัพยากรบุคคล

นายชัชวาลย์ ภาคธรรม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนงลักษณ์  สบายแท้

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวทิพวรรณ ศรีเงิน

พนักงานบริการ

นายไพรวัลย์ มีมุข

ช่างซ่อมบำรุง

นายทวีวัฒน์ รังผึ้ง

ช่างซ่อมบำรุง

นายสมบูรณ์ คงหอม

ช่างซ่อมบำรุง

นายกิตติพงษ์ พัทฒิภรณ์

ช่างซ่อมบำรุง

นายประสิทธิ์  จันทร์ปลั่ง

พนักงานอาคารสถานที่

นายทวีผล จันทร์ปลั่ง

พนักงานอาคารสถานที่

นายเสนาะ กาญจนเพ็ชร

พนักงานอาคารสถานที่

นายสมคิด เสาศิริ

พนักงานทั่วไป