ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพรปวีณ์ ภู่พลับ

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

          นางสาวอุ่นใจ  กองนอก      

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

          นางสาวมนัสนันท์ แท่งทอง       

นักวิชาการเงินและบัญชี 

         นางสาวญาณินท์ กล่อมจิตร์   

   พนักงานการเงินและบัญชี

        นางสาวนริศรา สวนจันทร์     

พนักงานบริการ

นางสาวนงลักษณ์  สบายแท้

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวทิพวรรณ ศรีเงิน

พนักงานบริการประชมสัมพันธ์

นายไพรวัลย์ มีมุข

ช่างซ่อมบำรุง

นายทวีวัฒน์ รังผึ้ง

ช่างซ่อมบำรุง 

 

ช่างซ่อมบำรุง

นายภานุทัศน์ พรมพิทักษ์

พนักงานอาคารสถานที่

นายประสิทธิ์  จันทร์ปลั่ง

พนักงานอาคารสถานที่

นายทวีผล จันทร์ปลั่ง

พนักงานอาคารสถานที่ 

นายเสนาะ กาญจนเพ็ชร

พนักงานอาคารสถานที่