ฝ่ายแพทย์ทางเลือก

นายธนัตเทพ เตระทวีดุลย์
หัวหน้าฝ่ายแพทย์ทางเลือกและงานแพทย์แผนจีน

     นายพิชญุตม์ แช่มบำรุง                        แพทย์แผนจีน

     นางสาวพัสตราภรณ์ ครบุรี                    แพทย์แผนจีน

     นางสาววิชญา สมานชาติ                   แพทย์แผนจีน

   นางสาวหทัยรัตน์  ฟักทรัพย์        ผู้ช่วยพยาบาลแผนกแผนจีน 

    นางสาวสุพัตรา แถมสุข          ผู้ช่วยพยาบาลแผนกแผนจีน

     นางสาวนภัทร  จันทร์ลอย          ผู้ช่วยพยาบาลแผนกแผนจีน 

     นางสาวเขมิกา บุญมาเลิศ
   ผู้ช่วยพยาบาลแผนกแผนจีน

         นายธงชัย ใยโฉม
         พนักงานรถฉุกฉิน

นางพิมพ์ชนก ศรศิริวัฒน์
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย

     นางสาวณัฐณิชา พึ่งสาระ                   แพทย์แผนไทย

        นางสาวกวินนาฏ มีฤทธิ์                    แพทย์แผนไทย 

      นางปุณยนุช สิมมาสุด                       พนักงานบริการ

       นางสาวชลิดา ยอดสร้อย                    ผู้ช่วยเหลือคนไข้

   นางสาวน้ำอ้อย จันทร์สิงห์                  ผู้ช่วยเหลือคนไข้