ฝ่ายแพทย์ทางเลือก

นายธนัตเทพ เตระทวีดุลย์
หัวหน้าฝ่ายแพทย์ทางเลือกและงานแพทย์แผนจีน

นางพิมพ์ชนก ศรศิริวัฒน์
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย