สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการและชำระเงินเอง  การให้บริการการรักษาพยาบาล  …………………….More
               ตารางออกตรวจแพทย์   ศูนย์การแพทย์บำรุงรักษ์     จังหวัดนครสวรรค์
……………….More
    คัดกรองอาการเบื้องต้น ตรวจสอบสิทธิ์ และรับบัตรตรวจ ซักถามอาการเบื้องต้น 
 ……………………..More