อัตราค่าบริการ


1.  ค่านวดเพื่อบำบัดรักษาโรค/ฟื้นฟูสมรรถภาพ                                         250 บาท

2.  ค่าประคบสมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรค/ฟื้นฟูสมรรถภาพ                       150 บาท

3.  ค่านวดพร้อมประคบสมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรค/ฟื้นฟูสมรรถภาพ      250 บาท

4.  ค่าทับหม้อเกลือเพื่อการฟื้นฟู มารดาหลังคลอด                                   300 บาท

5.  ค่าอบสมุนไพร                                                                                        120 บาท

6.   ยาสมุนไพร      ขึ้นกับราคายาที่จ่าย

                                                  ( สิทธิข้าราชการสามารถเบิกได้)

7.  ค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย (เบิกไม่ได้)                                        50 บาท

8.  แพกเกจดูแลมารดาหลังคลอด (เบิกไม่ได้)                                           500 บาท