โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 402/1 หมู่ 5 ต. เขาทอง อ.พยุหะคีรี   จ.นครสวรรค์  60130

บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนที่สนใจ

  • มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • ไม่มีความประพฤติเสียหายอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
  • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
  • ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ

   ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ 3,500 บาท ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    402/1  หมู่ 5 ต. เขาทอง  อ.พยุหะคีรีจ.นครสวรรค์ 60130

ระหว่าง วันที่ 8-12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

  • ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาให้ครบถ้วนตามเกณฑ์หลักสูตรที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ  80 
  • ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงานภาคสนามโดยทำรายงานผลการรักษาผู้ป่วย ตามแบบบันทึกผลการนวดไทย ไม่น้อยกว่า 35 รายและได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60
  • ภาคความรู้ทฤษฎี  –   ชั่วโมง
  • ภาคฝึกปฏิบัติจริง  –   ชั่วโมง