รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (DirectAdmission)
15/06/2021
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กําหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ปีการศึกษา 2564
15/06/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กําหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2564

//]]>