ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564
21/06/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS65 รอบที่ 1/1 (Portfolio)
18/11/2021

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ระบบรับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564

//]]>