ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับบุคลากรจิตอาสาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนเขาทอง
21/09/2021
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564
23/09/2021

อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ “นครสวรรค์โมเดล” ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน”

วันที่ 21-22 กันยายน 2564
พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ “นครสวรรค์โมเดล” ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน” โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการอบรม วัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อเสริมพลังความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบคัดกรองนักเรียน ซึ่งเป็นจัดการอบรมแบบผสมผสาน (Blended learning) ณ ห้องประชุมนิภาธรรมวงศ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โดยทีมคณาจารย์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ รับผิดชอบติดตามตัวชี้วัด ประเมินผลโครงการฯ และถอดบทเรียนโครงการฯ
//]]>