เรียนแจ้งผู้รับบริการทุกท่าน ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ขอความกรุณาให้ท่านนำบัตรประชาชนมารับบริการด้วยทุกครั้ง

เรียนแจ้งผู้รับบริการทุกท่าน ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ขอความกรุณาให้ท่านนำบัตรประชาชนมารับบริการด้วยทุกครั้ง
– กรณีเด็กเล็ก 0-7 ขวบ ยังไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มชมพู) แทนได้
– กรณีชาวต่างชาติ ใช้เล่ม Passport