SIP+8th

Social Share

8th SIP+ School Program

โรงเรียนเทศกาลแห่ง SIP+ Consortium ครั้งที่ 8
“พลศาสตร์ไฟฟ้าคลาสสิก: การพูดคุยเนื้อหาสำหรับคณาจารย์ผู้สอนปริญญาตรี” เพื่อรำลึกถึง วสุ สุฉันทบุตร

19 – 21 พฤษภาคม 2566

โดย September Physics Gang “The SIP+ Consortium ” ร่วมกับ กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีเพชรบูรณ์  และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 


รับผู้เข้าร่วมไม่เกิน 20 คน


สนับสนุนโดย


Discussion Leaders:

1.  ศ. ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย (NAS ม. มหิดล)
2. ผศ.ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม (มรภ. เพชรบูรณ์)
3. ผศ.ดร.ภัททิรา หอมหวล (มรภ. พระนครศรีอยุธยา)
4. อ. ดร.นุวัติ พิมพะบุตร (มรภ. เลย)
5. อ. ดร.ชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์ (ม. พะเยา)
6. อ. ดร. นิติศักดิ์ ปาสาจะ (ม. มหาสารคาม)

 


กำหนดการ 8th SIP+ School Program


ค่าลงทะเบียน (รวม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และหนังสือ)  จำนวนรับเข้าร่วม 20 คน

(มีโรงแรมห้องพักฟรี 4 คืน จำกัดที่ 4 ห้อง (8 คน) ให้สิทธิ์นิสิต นักศึกษาปริญญาตรีหรือเพิ่งสำเร็จปริญญาตรีโดยยังไม่ได้เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ม.พะเยา และ ม.มหาสารคาม ก่อนเป็นอันดับแรก และครูประจำการสาขาฟิสิกส์) 

 

  • นักศึกษาของสถาบันเจ้าภาพ 200 บาท
  • บุคลากรของสถาบันเจ้าภาพที่ไม่ใช่สาขาฟิสิกส์ 200 บาท
  • นิสิต นักศึกษาปริญญาตรีหรือเพิ่งสำเร็จปริญญาตรีโดยยังไม่ได้เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ม.พะเยา และ ม.มหาสารคาม 400 บาท (มีเงินช่วยเหลือค่าลงทะเบียน หากขัดสนจริงๆ)
  • นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันหรือประเภทอื่นๆ ครูมัธยมศึกษา  800 บาท
  • อาจารย์มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 1500 บาท
  • บุคลากรสาขาฟิสิกส์ของสถาบันเจ้าภาพ สมาชิก September Physics Gang ทุกประเภทไม่เสียค่าลงทะเบียน


    เงื่อนไข

  • วันสุดท้ายของการลงทะเบียนออนไลน์คือ 18 พค. 2566 (17.00 น)
  • ชำระค่าลงทะเบียนหน้างานในวันเปิดงาน


เนื้อหาครอบคลุมรายวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าของหลักสูตรวิชาเอกฟิสิกส์ระดับปริญญาตรี ตามหนังสือ ไฟฟ้าแม่เหล็ก โดย พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับแจกฉบับถ่ายเอกสารของหนังสือนี้ (การถ่ายเอกสารได้รับการอนุญาติจาก ศาตราจารย์ ดร. พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ผู้เขียน) วิทยากรผู้บรรยายจะสอดแทรกแนวคิดและทัศนะทางวิชาการของแต่ละคนในการบรรยายใน School นี้


สมัครในแบบฟอร์มออนไลน์   
ติดต่อสอบถาม

ผศ. ดร. อาทิตย์ หู้เต็ม (086 990 9536) มรภ. พช.
(FB  Artit Hutem | Facebook)