NAS for Basic+Public Education

Social Share

NAS กับการมีส่วนพัฒนาการศึกษาฟิสิกส์ระดับโรงเรียน+การผลิตครู+การรับรู้ฟิสิกส์สาธารณะ


NAS มีแนวทางในการช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและกลุ่มสถาบันผลิตครูฟิสิกส์ดังนี้

  1. Cafe’ Fisica
  2. การร่วมสอนในโรงเรียนและสถาบันผลิตครู
  3. ค่าย NAS มานะ (ชูใจ)
  4. การหารือเพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการศึกษาฟิสิกส์
  5. Newton Society เขาทองพิทยาคม