Meetings and discussions: NAS’ supports in resolving management problem in physics education and academic backup

Social Share

การหารือเพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการศึกษาฟิสิกส์


 • 20-10-2565 (15.00-16.30)  บุรินทร์ กำจัดภัย  รก.ผอ. NAS  เข้าเยี่ยมคาวระ ผศ. ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ ดร. อาทิตย์ หู้เต็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในการเสนอการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยฟิสิกส์ทฤษฎีขึ้นที่เพชรบูรณ์ และการให้ มรภ. เพชรบูรณ์ เป็นสถานีหรือ hub การฝึกอบรมของโครงการฝึกอบรม Fest School  ของเครือข่าย September Physics โดยผลการหารือได้ว่าทาง มรภ. เพชรบูรณ์ ยินดีร่วมมือทางวิชาการในกิจกรรมดังกล่าวไปแล้วนี้ในระยะยาว
 • 12-02-2565 (15.30-16.00) บุรินทร์ กำจัดภัย  รก.ผอ. NAS  หารือกับ ดร. อาทิตย์ หู้เต็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในการเสนอตัว (1) เป็นกำลังเสริมทางวิชาการฟิสิกส์โดยให้การสอนเสริม กับนักศึกษาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ (2) ให้โควต้านักศึกษา ค.บ. หรือ วท.บ. ฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วม NAS Teacher Academy จำนวน 3 ที่โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
 • 12-02-2565 (15.00-15.30) บุรินทร์ กำจัดภัย  รก.ผอ. NAS  หารือกับ อาจารย์สรวิศ พรมอ่อน หมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ ในการเสนอตัวเป็นกำลังเสริมทางวิชาการฟิสิกส์โดยให้การสอนเสริม กับโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
 • 9-02-2565 (13.00-14.30) บุรินทร์ กำจัดภัย  รก.ผอ. NAS และประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เครือข่าย SIP+ Consortium เข้าเยี่ยมคารวะ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือแนวทางในการสนับสนุนกลยุทธการตลาดและสร้างการยอมรับในการจัดการศึกษา ค.บ.(วิทยาศาสตร์) ที่เน้นสาขาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม (นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย) และ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมหารือออนไลน์ด้วย โดยบรรลุข้อเสนอหลักคือ (1) สมาคมฟิสิกส์ไทย  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ SIP+ Consortium รับปากจะสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการทางดาราศาสตร์และการจัดการศึกษาฟิสิกส์ของหลักสูตร ค.บ.(วิทยาศาสตร์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในหลากหลายแนวทาง  (2) สมาคมฟิสิกส์ไทย  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ SIP+ Consortium จะรับรอง “หลักสูตรประกาศนียบัตรดาราศาสตร์ศึกษา” (โดย 3 ภาคีองค์กรทางวิชาการดังกล่าวคือ SIP+, NARIT และ สมาคมฟิสิกส์ไทย) (9 หน่วยกิต) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้กับนักศึกษา ค.บ.(วิทยาศาสตร์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (3) NAS เสนอตัวเป็นกำลังเสริมทางวิชาการฟิสิกส์โดยให้การสอนเสริม โดยคณาจารย์ของ NAS ให้กับหลักสูตร ค.บ.(วิทยาศาสตร์) และหลักสูตรอื่นๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และ  (4) NAS ให้โควต้านักศึกษา ค.บ.(วิทยาศาสตร์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม NAS Teacher Academy จำนวน 4 ที่โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย    โดย  รก.ผอ. NAS ได้เข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ National Conference & Meeting on Astronomy, Space Science & Earth science 2022 (NCMAPE 2022) “Amateur Astronomy and Earth Science” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วย
 • 3-02-2565 (15.30-16.30) บุรินทร์ กำจัดภัย และคณะ ได้เข้าพบ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เพื่อหารือแนวทางในการสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการในสาขาฟิสิกส์ศึกษา โดย NAS ได้มอบข้อเสนอให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้ (1) ให้โควต้านิสิตทางฟิสิกส์ศึกษาทุกระดับเข้าร่วม NAS Teacher Academy จำนวน 3 ที่โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  (2) ชักชวนให้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมเครือข่าย SIP+ Consortium และ  (3) เสนอตัวเป็นกำลังเสริมทางวิชาการฟิสิกส์โดยให้การสอนเสริม โดยคณาจารย์ของ NAS ให้กับ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะหารือกับคณบดีและสรุปแนวทางประสานกับ NAS ในโอกาสถัดไปอีกครั้ง
 • 26-01-2565  (9.00-12.00)   บุรินทร์ กำจัดภัย  เข้าร่วมประชุมออนไลน์และให้การบรรยาย “ความหมายของฟิสิกส์” ในเครือข่ายครูฟิสิกส์ จังหวัดสุรินทร์จำนวน 50 คน โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ. สุรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน
 • 19-01-2565 (20.00-21.00) บุรินทร์ กำจัดภัย ร่วมประชุมออนไลน์เครือข่าย SIP+ Consortium ของสาขาวิชาฟิสิกส์ 20 สถาบัน เรื่องการจัด SIP+ Fest School
 • 19-01-2565 (10.00-12.00) บุรินทร์ กำจัดภัย และคณะเข้าพบ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายเสฐียร ดามาพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายฉลอง เกษรบัว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาสาขาฟิสิกส์ โดย NAS เสนอ  (1) ให้โควต้าครูฟิสิกส์ของโรงเรียนเข้าร่วม NAS Teacher Academy จำนวน 3 ที่โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และ  (2) เสนอตัวเป็นกำลังเสริมทางวิชาการฟิสิกส์โดยให้การสอนเสริม ให้กับครูและนักเรียนที่โรงเรียน
 • 12-01-2565 (14.00-16.00) บุรินทร์ กำจัดภัย และ Drs. Abhinav, Nandan, Bhadola เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ. นครสวรรค์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดย NAS เสนอ  (1) ให้โควต้าอาจารย์และนักศึกษาฟิสิกส์ของ มรภ. นครสวรรค์ เข้าร่วม NAS Teacher Academy จำนวน 3 ที่โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  (2) ชักชวนให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ. นครสวรรค์ เข้าร่วมเครือข่าย SIP+ Consortium  และ  (3) เสนอตัวเป็นกำลังเสริมทางวิชาการฟิสิกส์โดยให้การสอนเสริม ให้กับนักศึกษา มรภ. นครสวรรค์
 • 29-12-2564 (20.00-21.00) บุรินทร์ กำจัดภัย ร่วมประชุมออนไลน์เครือข่าย SIP+ Consortium ของสาขาวิชาฟิสิกส์ 20 สถาบัน
 • 18-06-2564 (15.00-16.00) บุรินทร์ กำจัดภัย เข้าพบผู้บริหารและครูฟิสิกส์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม เพื่อหารือ โดย NAS เสนอทางโรงเรียนโดย (1) ให้โควต้าครูฟิสิกส์ของโรงเรียนเข้าร่วม NAS Teacher Academy จำนวน 2 ที่โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และ  (2) เสนอตัวเป็นกำลังเสริมทางวิชาการฟิสิกส์โดยให้การสอนเสริม ให้กับครูและนักเรียนที่โรงเรียน (3) แนวทางการจัดตั้งห้อง “สถานีฟิสิกส์เขาทอง” ที่โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 
 • 25-03-2564 (12.30-13.30) บุรินทร์ กำจัดภัย เข้าพบผู้อำนวยการและครูฟิสิกส์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม เพื่อหารือในการส่งเสริมวิชาการสาขาฟิสิกส์ให้โรงเรียนเขาทองพิทยาคม