อบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมไฟป่า ประจำปี 2564
19/01/2021
เปิดให้บริการอาคารหอผู้ป่วยใน (IPD) และงานผู้สูงอายุทั้งMUNA nursing home ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ MUNA Day Care
26/02/2021

สภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ จัดสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การประสานความร่วมมือกันนอกรอบ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 300 คน ณ ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พร้อมกันนี้ ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนครสวรรค์ นิทรรศการการบริการวิชาการของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ การให้บริการด้านการแพทย์ โดยมีแพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และนายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมผู้บริหารวิทยาเขตนำคณะส่วนราชการจังหวัดเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ฯ อาทิเช่น แผนกผู้ป่วยนอก MUNA Day Care แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แผนกผู้ป่วยใน ศูนย์ไตเทียม และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์

ภาพ/ข่าว: #PRMUNA

//]]>