โครงการอบรมหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงและหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
22/03/2021
ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น
25/05/2021

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม

วันที่ 2-4 เมษายน 2564
อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ชูมา และคณะผู้วิจัยจากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดอุทัยธานี
เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่นโดยเน้นที่ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถผสมผสานทักษะภาษาอังกฤษกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของคนในชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาให้มีศักยภาพและสร้างรายได้ของชุมชนในอนาคต อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ณ พื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมชุมชนกระเหรี่ยงบ้านพุเม้ยง์ (ภูเหม็น) ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 75 คน

#PRMUNA #SDGs11

//]]>