ทีมอาจารย์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านเทคนิคการประเมินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง
18/03/2021
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
07/04/2021

โครงการอบรมหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงและหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

วันที่ 22 มี.ค. 2564 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์เปิด​โครงการอบรมหลักสูตร
นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงและหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง อบรมตั้งแต่ 22มี.ค-13 พ.ค64
โดยมี พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์​ ให้เกียรติร่วมเปิดพิธีการอบรม
และอาจารย์ ผศ.ดร.กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ชูมา และนางศศิธร มารัตร์ พยาบาลวิชาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมจิตตปัญญา ให้กับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 ท่าน
//]]>