การประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา​การ​ตั้งครรภ์​ใน​วัยรุ่น​แบบบูรณาการ​ จังหวัด​นครสวรรค์​ ปีงบประมาณ​ 2564
16/03/2021
โครงการอบรมหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงและหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
22/03/2021

ทีมอาจารย์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านเทคนิคการประเมินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง

วันนี้ 18 มีนาคม 2564 ทีมอาจารย์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
นำโดย ดร.จุฑารัตน์ แสงกุล พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์
ดร.ทวีศักดิ์ ชูมา และ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านเทคนิคการประเมินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง และระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ ฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 4
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์ มีหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วม 36 อปท. จาก 4 จังหวัดประกอบไปด้วย นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 88 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถประเมินตนเองใน
การทำโครงการ และบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้
//]]>