ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น
25/05/2021
ผศ.นิวัต อุณฑพันธ์ หัวหน้าโครงการแอพพลิเคชั่นตำบลเขาทอง เป็นตัวแทนของตำบลเขาทองและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล เข้ารับรางวัลประกวดภายใต้กิจกรรม Hackathon 2021
13/07/2021

การตรวจประเมิน “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564”

วันที่ 21 มิถุนายน 2564
อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ชูมา อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ พันธุ์ดี และ อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ แสงกุล กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลประกอบการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 โดยมีนายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
การตรวจประเมิน “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้แก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาทั่วประเทศพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ จัดทําเอกสารรายละเอียดตามหัวข้อที่กําหนด และเป็นผลงานจริงที่ได้ดําเนินการด้านความปลอดภัยฯ ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเกิดประโยชน์ในภาพรวมของงานความปลอดภัยฯ
//]]>