กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11/08/2021
อาจารย์ ดร.วิลาภรณ์ เทพผสม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการกลาง เข้ารับมอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2564 ปีที่ 1
20/09/2021

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 40/2564)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 40/2564) ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit) ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564-2565 และรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรค การพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม Webex Meeting เวลา 10.00 น. – 11.00 น. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 86 ท่าน
ภาพ/ข่าว: #PRMUNA
VTR ผลการดำเนินงานของมหิดลนครสวรรค์ https://youtu.be/86gQqqDT0GE
//]]>