โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564
23/09/2021
พิธีประดับเข็มชั้นปี และปฐมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
04/10/2021

รับมอบวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ “ประกันภัยร่วมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” ให้แก่ผู้พิการจังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์ คลังจังหวัดนครสวรรค์ นางเยาวภา พรรณโนภาศ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับมอบวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ “ประกันภัยร่วมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” ให้แก่ผู้พิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 226 คน (452 โดส) โดยได้รับเกียรติจากนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานรับมอบวัคซีน ณ ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
โครงการ “ประกันภัยร่วมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” เป็นความร่วมมือของสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า วปส. และภาคธุรกิจประกันภัย โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการและกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศได้รับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศจำนวน 10,000 คน (20,000 โดส) ทั้งนี้ โครงการได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
//]]>