รับมอบวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ “ประกันภัยร่วมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” ให้แก่ผู้พิการจังหวัดนครสวรรค์
30/09/2021
การประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) ประจำปี 2566
09/11/2021

พิธีประดับเข็มชั้นปี และปฐมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีประดับเข็มชั้นปี และปฐมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและความรู้สึกในคุณค่าแห่งวิชาชีพพยาบาล รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาพยาบาล อาจารย์ สถาบันการศึกษา และองค์กรวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาเข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
//]]>