Newton Society’s members (2565/1)

Social Share

 

นักเรียนสมาชิกชุดที่  3 ทั้งสิ้น 8 คน (ภาคเรียนที่ 1/2566)

1. นายพลพล เขียวสอาด (ม. 6) – เป้
2. นางสาววรรณรดา อรามรุณ (ม. 6) – พลอย
3. นางสาวปพิชญา พรมพิทักษ์ (ม. 6) – ชมพู่
4. นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์ลอย (ม. 5) – โย
5. นางสาวสุดารัตน์ โดดสกุล (ม. 5) – ไข่มุก
6. นายธวัชชัย อยู่คงธรรม (ม.4) – อาร์ม
7. เด็กหญิงวาสิตา จันทร์ปลั่ง (ม.3) – น้องมะนาว
8. เด็กหญิงมีสุข ธูปบูชา (ม.3) โอปอ 


นักเรียนสมาชิกชุดที่  2 ทั้งสิ้น 14 คน (ภาคเรียนที่ 2/2565)

สมาชิกสามัญ 

1. นายกิตติภพ อรามรุณ (ม. 6 ) – น้องเป้ (ศึกษาต่อ ส.บ. สาธารณสุขชุมชน ม.มหิดล นครสวรรค์)
2. นายภาสกร อินทร์จันทร์ (ม. 6 ) – น้องตั้ม (ศึกษาต่อ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร)
3. นายพลพล เขียวสอาด (ม. 5 ) – น้องเป้
4. นางสาววรรณรดา อรามรุณ (ม. 5 ) – น้องพลอย
5. นายนนทกร ทัพทวี (ม. 5 ) – น้องเป็ปซี่
6. เด็กหญิง วาสิตา จันทร์ปลั่ง (ม.2) – น้องมะนาว

สมาชิกสมทบ

1. นายศราวุฒิ คงหอม (ม. 6 ) – น้องฉี
2. นางสาวบุญรัตน์ พวงสมบัติ (ม. 4 ) – น้องเฟิร์น
3. นางสาวจิราพัชร พุ่มเจริญ  (ม. 4 ) – น้องไอซ์
4. นางสาวภัทรานัษฐ์ จันทร์ลอย (ม. 4 ) – น้องโย
5. นางสาว สุดารัตน์ โดดสกุล (ม.4) – น้องไข่มุก

6. นายธวัชชัย อยู่คงธรรม (ม.3) – น้องอาร์ม (รับเข้าเมื่อ 21/11/2565)
7. เด็กชายวรพล พ่วงมี (ม. 2) – น้องต้า
8. เด็กหญิงมีสุข ธูปบูชา (ม. 2) – น้องโอปอ (รับเข้าเมื่อ 21/11/2565)


นักเรียนสมาชิกชุดที่ 1 ทั้งสิ้น 11 คน (ภาคเรียนที่ 1/2565)

สมาชิกสามัญ

1. นายกิตติภพ อรามรุณ (มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) – น้องเป้
2. เด็กชายวรพล พ่วงมี (มัธยมศึกษาปีที่ 2 ) – น้องต้า

3. นายพลพล เขียวสอาด (มัธยมศึกษาปีที่ 5 ) – น้องเป้
4. นางสาววรรณรดา อรามรุณ (มัธยมศึกษาปีที่ 5 ) – น้องพลอย
5. นายนนทกร ทัพทวี (มัธยมศึกษาปีที่ 5 ) – น้องเป็ปซี่
6. นายภาสกร อินทร์จันทร์ (มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) – น้องตั้ม 
7. นายศราวุฒิ คงหอม (มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) – น้องฉี
8. นางสาวบุญรัตน์ พวงสมบัติ (มัธยมศึกษาปีที่ 4 ) – น้องเฟิร์น
9. นางสาวภัทรนันท์ มั่นป้อม (มัธยมศึกษาปีที่ 4 ) – น้องเดียร์
10. นางสาวจิราพัชร พุ่มเจริญ  (มัธยมศึกษาปีที่ 4 ) – น้องไอซ์
11. นางสาวภัทรานัษฐ์ จันทร์ลอย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 ) – น้องโย