Paradigm Academy 1

Social Share

การเปิดเรียนครั้งที่ 1  | วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 (Fri-Sat-Sun)
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  ต. เขาทอง อ.พยุหะคีรี

Academy on Paradigms of Physics
“สำนักเรียนกระบวนทัศน์ทางฟิสิกส์”


🎉ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตามหลักสูตร ส่วนที่ 1 ของประกาศนียบัตรกระบวนทัศน์ศึกษาในฟิสิกส์ขั้นต้น  5 รายจากผู้เข้าสอบ 15 ราย ในสำนักเรียนกระบวนทัศน์ศึกษาฯ

1. ภัคพล เปี้ยทา (นักศึกษาปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
2. วราวุธ สอาดสิน (อาจารย์สาขาฟิสิกส์ มรภ.เทพสตรี)
3. ดร. ภัททิรา หอมหวล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา)
4. พิชญุตม์ ใบศรี (นิสิตปริญญาโท IF มหาวิทยาลัยนเรศวร)
5. อมรเทพ ติต๊ะ (นิสิตปริญญาเอก IF มหาวิทยาลัยนเรศวร)ครั้งที่ 1  | วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 (Fri-Sat-Sun)
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  ต. เขาทอง อ.พยุหะคีรี 

รับสมัคร ครู อาจารย์ นักศึกษาฟิสิกส์ปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 20 คน

ค่าลงทะเบียน: 

 • นักเรียน นักศึกษา นิสิต ระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า  1000 บาท 
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครู อาจารย์ ในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย  1,500  บาท
 • ผู้สนใจทั่วไป 3,000 บาท
 • สิทธิ์เข้าร่วมฟรีพร้อมอาหารกลางวันและที่พักฟรี สำหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พระนครศรีอยุธยา, เทพสตรี, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, สุรินทร์, เลย) ม. พะเยา, ม.นเรศวร, รร. นวมินราชูทิศมัชณิม และ รร. เขาทองพิทยาคม (โปรดเลื่อนดูด้านล่าง)

  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในสำนักเรียนกระบวนทัศน์ทางฟิสิกส์ (17 คน)

  สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่ได้รับสิทธิ์พิเศษสามารถชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 5062424444 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 หลังชำระรบกวนแจ้งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ janejira.ket@mahidol.ac.th หรือผ่านทางกล่องข้อความเพจ 

  ค่าลงทะเบียน รวม อาหารกลางวัน 3 วัน อาหารว่าง 6 มื้อ  เอกสารประกอบการสอน (ไม่รวมที่พัก)  หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Certificate of Participation) จะออกให้เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า 75 % (9 ชั่วโมง จาก 12 ชั่วโมง) เท่านั้น 

  (บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสังเกตุการณ์กิจกรรมได้ฟรี)

ครูผู้สอน: ศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย 

 

กำหนดการ

 • 1 พฤษภาคม 2565 (16.30 น) แบบใบสมัครด้วย Google form  https://forms.gle/9arcfvBkCP47edUeA จะเปิดรับสมัครสำหรับผู้สมัครทุกประเภท
 • 1 มิถุนายน 2565 (16.30) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทุกประเภทให้เข้าร่วมกิจกรรม 
 • 15 มิถุนายน 2565 (16.30) วันสุดท้ายที่ผู้สมัครที่ไม่ได้รับสิทธิ์พิเศษต้องโอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 • พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565 | 18.00 น.  ผู้สมัครที่รับสิทธิ์พิเศษพบกันที่ NAS 1 office เพื่อทำการลงชื่อและจัดเข้าพักในโรงแรม | 18.30 น รถตู้ออกเดินทางพาผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้สิทธิ์พิเศษไปโรงแรม
 • 1-3 กรกฎาคม 2565 | กิจกรรมการเรียนรู้

  เนื้อหาตามประกาศนียบัตรกระบวนทัศน์ศึกษาขั้นต้นทางฟิสิกส์ ส่วนที่ 1

1 กค 2565 9.30-9.40 : พิธีเปิดโดย รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และถ่ายรูปหมู่
9.40: สุนทรพจน์โดย นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย (รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม)
10.00-11-00: กฎ ทฤษฎี สัจพจน์ ข้อเท็จจริง ข้อมูล สัจพจน์ องค์ความรู้คืออะไร 
11.15-12.15 :  กระบวนทัศน์คืออะไร วิทยาศาสตร์คืออะไร
13.30-14.30 : ฟิสิกส์สองโครงสร้าง โครงสร้างของกลศาสตร์คลาสสิกเบื้องต้น
15.00-16.00 : แผนผังกระสวนเชิงสาเหตุจากพลศาสตร์มายังจลนคณิต
16.30-17.30:  ระบบคืออะไร มวลคืออะไร สสารคืออะไร
2 กค 2565 9.30-10.30 : สอบข้อเขียนครั้งที่ 1 
10.30-11.30 ภาพรวมกระบวนทัศน์ต่างๆ
11.15-12.15 :  การสั่นและคลื่น 
13.30-14.30 :  การยกระดับระบบจากการสั่นมาเป็นคลื่นศักย์ สนาม การไหล
15.00-16.00 : ศักย์ สนาม ฟลักซ์
3 กค 2565  9.00-10.00 : สอบข้อเขียนครั้งที่ 2
10.00-11.00:  กระแสการไหล กฎของโอห์มและฟูเรียร์ในการนำความร้อน
10.15-11.15 : พิกัดและสมการภาวะ 
11.15-12.15 :  ความร้อน อุณหภูมิ พลังงานภายใน ต่างกันอย่างไร
13.15  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ได้ 8 คน)
13.30-14.30 : กฎของอุณหพลศาสตร์และเอนโทรปี
15.00-16.00 : ศักย์อุณหพลศาสตร์และการแปลงเลอชองด์
16.20:  สอบด้วยการซักถามและสัมภาษณ์ (8 คน)
18.30: ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (5 คน)มอบหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีปิด


ส่วนที่ 1 ของ
ประกาศนียบัตรกระบวนทัศน์ศึกษาในฟิสิกส์ขั้นต้น

(Part I of the Certificate of Paradigms Studies in Elementary Physics)

เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมของ NAS โดยจะออกให้เพื่อรับรองความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการวิพากษ์พินิจด้วยกระบวนทัศน์ทางฟิสิกส์ เมื่อสมัครใจเข้าทดสอบด้วยการสัมภาษณ์และถกประเด็นวิพากษ์กับครูผู้สอนด้วยคลังข้อสอบสัมภาษณ์ โดยมีพยานผู้ร่วมสังเกตุการณ์การสัมภาษณ์ร่วมด้วยอีก 2 คน  โดยจะมีเนื้อหา 2 ส่วน โดยในการอบรมครั้งที่ 1 ของสำนักเรียนนี้ครอบคลุมเนื้อหาส่วนที่ 1  ประกาศนียบัตรฉบับเต็มจะออกให้เมื่อผู้เรียนสอบผ่านได้ในทั้ง 2 ส่วน 


สิทธิ์พิเศษในการเข้าร่วมฟรี สำหรับปี 2565

NAS มหาวิทยาลัยมหิดล มอบสิทธิ์พิเศษฟรีเพื่อส่งเสริมนักศึกษาและคณาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีความร่วมมือกับ NAS ให้เข้าร่วม NAS Academy โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน พร้อมอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ และให้ที่พักฟรี 3 คืนในโรงแรม (นอนห้องละ 2 คน) (มีรถตู้ของวิทยาเขตนครสวรรค์รับ-ส่ง) สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

 • ม. พะเยา (นิสิต กศ.บ.(ฟิสิกส์) คณะศึกษาศาสตร์ หรือ นิสิต วท.บ.(ฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์ 2 ที่นั่ง)
 • มรภ. เลย (นักศึกษา  ค.บ.(ฟิสิกส์) หรือ วท.บ.(ฟิสิกส์) 2 ที่นั่ง)
 • มรภ. สุรินทร์ (นักศึกษา  ค.บ.(ฟิสิกส์)  2 ที่นั่ง)
 • มรภ. พระนครศรีอยุธยา (คณาจารย์และนักศึกษา ค.บ.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) เน้น ดาราศาสตร์ศึกษา 5 ที่นั่ง)
 • มรภ. เทพสตรี (นักศึกษา ค.บ.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) เน้นฟิสิกส์ 2 ที่นั่ง)
 • มรภ. เพชรบูรณ์ (นักศึกษา วท.บ.(ฟิสิกส์) หรือ ค.บ.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) เน้นฟิสิกส์ 2 ที่นั่ง)
 • มรภ. นครสวรรค์ (นักศึกษา วท.บ.(ฟิสิกส์) หรือ ค.บ.(วิทยาศาสตร์) เน้นฟิสิกส์ 3 ที่นั่ง)
 • ม. นเรศวร (นิสิต กศ.บ.(ฟิสิกส์) คณะศึกษาศาสตร์ หรือ นิสิต วท.บ.(ฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์ 2 ที่นั่ง)
 • โรงเรียนเขาทองพิทยาคม (ครู 1 ที่นั่ง)
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (ครู 2 ที่นั่ง)