Paradigm Academy 2

Social Share

การเปิดเรียนครั้งที่ 2 “กระบวนทัศน์อุณหพลศาสตร์ขั้นต้น” (Concluded)
วันที่ 30 มิ.ย. 1, 2 ก.ค. 2566 (Fri-Sat-Sun)

ณ สิกขาลัยเพื่อการค้นคว้าขั้นก้าวหน้า (NAS)
มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  ต. เขาทอง อ.พยุหะคีรี

Academy on Paradigms of Physics
“สำนักเรียนกระบวนทัศน์ทางฟิสิกส์”


🎉ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตามหลักสูตร ส่วนที่ 2 ของประกาศนียบัตรกระบวนทัศน์ศึกษาในฟิสิกส์ขั้นต้น 3 ราย จากผู้เข้าสอบจำนวน 11 ราย 
1. นายพิชญุตม์ ใบศรี (นักศึกษาปริญญาโท IF มหาวิทยาลัยนเรศวร)
2. นายอมรเทพ ติต๊ะ (นักศึกษาปริญญาเอก IF มหาวิทยาลัยนเรศวร)
3. นายศุภณัฐ วงศ์กระจ่าง (อาจารย์โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จ.นครสวรรค์)

 

————————————————————————————————

รับสมัคร ครู อาจารย์ นักศึกษาฟิสิกส์ปริญญาตรีหรือโทและผู้สนใจทั่วไป (15 คน)


ค่าลงทะเบียน: (ต้องชำระหน้างานก่อนพิธีเปิด)

 • นักศึกษาฟิสิกส์ปริญญาตรีหรือโท 1,000 บาท 
 • ครู อาจารย์ ในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย  2,000  บาท
 • ผู้สนใจทั่วไป 3,000 บาท
 • ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษาของ NAS นักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พระนครศรีอยุธยา, เทพสตรี, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, สุรินทร์, เลย, รำไพพรรณี) ม. พะเยา, ม.นเรศวร, ม. เกษตรศาสตร์ศรีราชา, ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ม. อุบลราชธานี และ ม. มหาสารคาม
 • ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับ  ครูฟิสิกส์  จากทุกโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท อุทัยธานี และพิษณุโลก
 • ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกทุกประเภทของ SIP+ September Consortium และอดีตนิศิษย์วิจัยของ Collegium Fisica Studiorum 

  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในสำนักเรียนกระบวนทัศน์ทางฟิสิกส์ (12 คน)

  การสมัครและลักษณะกิจกรรม

 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลใน Google Form   โดยต้องเขียนเรียงความสั้นยาวไม่เกิน 5 บรรทัด ในหัวข้อ “เหตุใดจึงต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนี้”
 • กิจกรรมนี้จัดในรูปแบบค่ายพักแรม  นักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องนำเต็นท์และเครื่องนอนมาด้วย สำนักเรียนฯ กำหนดให้  นักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องพักในบริเวณ สิกขาลัยฯ เท่านั้น ในลักษณะนอนเต็นท์ในห้องปรับอากาศแยกส่วนหญิง-ชาย  โดยมีห้องอาบน้ำที่สะอาดแยกหญิง-ชาย โดยจะเข้าพักในคืนวันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย. 2566 
 • ทุกวันสำนักเรียนฯ จัดเลี้ยงอาหารตลอดช่วงกิจกรรม วันที่ 29 มิ.ย. มีมื้อเย็น | วันที่ 31, 1 (ครบ 3 มื้อ) | วันที่ 2 มิย. มีเพียงมื้อเช้าและกลางวัน และมีอาหารว่าง
  และมีเอกสารประกอบการสอนให้ 
 • หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Certificate of Participation) จะออกให้เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า (10 ชั่วโมง จาก 12 ชั่วโมง) เท่านั้น 

ครูผู้สอน: ศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย 


กำหนดการ

 • 20 มิถุนายน 2566 (16.30) ผู้สมัครต้องตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเดินทางว่ามีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ 
 • พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2566 | 17.00 น.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม(นศ. ปริญญาตรี) พบกันที่ NAS เพื่อทำการลงชื่อและจัดเข้าที่พัก | 17.30 น. ทานอาหารเย็นร่วมกัน | 18.30 เดินเที่ยวในกลางชุมชนเขาทองซื้อของใช้ที่จำเป็น | 19.30 กลับมายัง NAS 
 • 30 มิย-2 กค. 2566 | กิจกรรมวิชาการ

  เนื้อหาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนทัศน์ศึกษาขั้นต้นทางฟิสิกส์ ส่วนที่ 2

30 มิย 2566 8.30 ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และอาหารเช้า
9.30-10.00 : พิธีเปิดโดย รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และถ่ายรูปหมู่

10.00-11-00: กฎ ทฤษฎี สัจพจน์ ข้อเท็จจริง ข้อมูล สัจพจน์ องค์ความรู้คืออะไร กระบวนทัศน์คืออะไร (A)
11.00-12.00: วิทยาศาสตร์คืออะไร ฟิสิกส์สองโครงสร้าง (A)
12.00 – 13.30: อาหารกลางวัน 

13.30-14.30:  โครงสร้างของอุณหพลศาสตร์ กับสมการภาวะ (ฺB)
14.30-15.00: อาหารว่าง 
15.00-16.00:  แผนผังกระสวนเชิงสาเหตุ ระบบ อุณหภูมิ กฎข้อที่ 0 (B)
16.00-17.00:  อนุกรมวิธาน ตัวแปรทางอุณหพลศาสตร์ คู่เชิงกล (B)
17.30 อาหารเย็น
1 กค 2566 8.30 อาหารเช้า
10.00-11.00: สอบข้อเขียนครั้งที่ 1 (Part A, B) 

11.00-12.00: ภาวะและสมดุล กระบวนการ (C)
12.00-13.30:  อาหารกลางวัน 
13.30-14.30:  กฎข้อที่ 2 และเอนโทรปี (C)
14.30-15.00: อาหารว่าง
15.00-16.00: ศักย์และพิกัด 1 (C)
17.30 อาหารเย็น
2 กค 2566 8.30 อาหารเช้า
9.00-10.00 : สอบข้อเขียนครั้งที่ 2 (Part C)

10.00-11.00:  ศักย์และพิกัด 2 
11.00-12.00: กฎข้อที่ 3
12.00-13.30 :  อาหารกลางวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ไม่เกิน 8 คน)

13.30-15.30: สอบด้วยการซักถามและสัมภาษณ์ (8 คน) และอาหารว่าง
16.00-17.00: ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (ไม่เกิน 5 คน)
มอบหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีปิด


ส่วนที่ 2 ของ
ประกาศนียบัตรกระบวนทัศน์ศึกษาในฟิสิกส์ขั้นต้น

(Part II of the Certificate of Paradigms Studies in Elementary Physics)

เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมของ NAS โดยจะออกให้เพื่อรับรองความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการวิพากษ์พินิจด้วยกระบวนทัศน์ทางฟิสิกส์ เมื่อสมัครใจเข้าทดสอบด้วยการสัมภาษณ์และถกประเด็นวิพากษ์กับครูผู้สอนด้วยคลังข้อสอบสัมภาษณ์ โดยมีพยานผู้ร่วมสังเกตุการณ์การสัมภาษณ์ร่วมด้วยอีก 2 คน  โดยจะมีเนื้อหา 2 ส่วน โดยในการอบรมครั้งที่ 2 ของสำนักเรียนนี้ครอบคลุมเนื้อหาส่วนที่ 2  ประกาศนียบัตรฉบับเต็มจะออกให้เมื่อผู้เรียนสอบผ่านได้ในทั้ง 2 ส่วน  เนื้อหาส่วนที่ 2 มีดังนี้

แผนผังกระสวนเชิงสาเหตุ ระบบ อุณหภูมิ กฎข้อที่ 0
พิกัดของอุณหพลศาสตร์
อนุกรมวิธาน ตัวแปรทางอุณหพลศาสตร์ คู่เชิงกล
ภาวะและสมดุล สมการภาวะ กระบวนการ
กฎข้อที่ 1 และพลังงานภายใน
กฎข้อที่ 2 และเอนโทรปี
ความร้อน อุณหภูมิ พลังงานภายใน ต่างกันอย่างไร
ศักย์และพิกัด
กฎข้อที่ 3