ผศ.นิวัต อุณฑพันธ์ หัวหน้าโครงการแอพพลิเคชั่นตำบลเขาทอง เป็นตัวแทนของตำบลเขาทองและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล เข้ารับรางวัลประกวดภายใต้กิจกรรม Hackathon 2021
13/07/2021
กิจกรรมพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ 2564 มหิดลนครสวรรค์
22/07/2021

บรรยายพิเศษ “เทคนิคการเขียนหนังสือและตำรา”

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือและตำรา” เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวิทยากร รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในภาคเช้า
และในภาคบ่าย ด้านวิทยาศาสตร์ บรรยายโดย รศ.ดร. ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในลักษณะของการเสวนากลุ่มร่วมกับคณาจารย์หลากสาขา ได้แก่ ชีววิทยา เคมี สถิติศาสตร์ และฟิสิกส์ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meeting และ Facebook Live โดยมีการเข้าถึง Facebook Live จำนวน 4704 คน ช่วงเช้า ออนไลน์ผ่านระบบ webex จำนวน 148 คน Facebook จำนวน 150 คน ช่วงบ่าย ผ่านระบบ webex จำนวน 200 คน Facebook จำนวน 160 คน
กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ/ข่าว #PRMUNA

//]]>