สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภูมิภาค
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60130

เบอร์ติดต่อ: 09 8876 7162 (ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตร)