สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์กรมหาชน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์กรมหาชน)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์