กำหนดการรับสมัครภาคต้นรอบที่ 3
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567