หลักสูตรนี้ มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในผู้เรียนแล้ว ยังมีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ MAP (Mahidol Apprentice Program) ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดแพลตฟอร์มไว้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาพัฒนาทักษะสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Workshop

Click to website

        อีกทั้งยังมีห้องเรียนภายใต้บรรยากาศห้องสมุด ให้กับนักศึกษา ในรายวิชาต่าง ๆ และห้องพักนักศึกษา ภายใต้บรรยากาศ Co working Space เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการกับชีวิตการทำงาน

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ Workshop

              การเรียนรู้ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ระยะที่ 2”

              หลักสูตรฯจึงนำรายวิชาในแผนการศึกษาภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 4 วิชา มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Workshop พัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ” ให้กับบุคลากรจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และบุคลากรด้านสุขภาพในเขตสาม

การปฐมนิเทศ

การเรียนรู้ ครั้งที่ 1

การเรียนรู้ ครั้งที่ 2

การเรียนรู้ ครั้งที่ 3

การเรียนรู้ ครั้งที่ 4

การเรียนรู้ ครั้งที่ 1-5

              จากหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ” สู่หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “คุณอำนวย R2R และ PAR ในระบบสุขภาพ” ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ภาคปลาย