หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ปรัชญา ความสำคัญ ของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2563 เป็นหลักสูตรพวิทยาการที่เน้นให้มหาบัณฑิตสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงนวัตกรรมเพื่อพัฒาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนฐานองค์ความรู้เดิมหรือที่สนใจ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง และมีลักษณะการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personalized Education) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทำงานในองค์กรของผู้เรียน (Work I Integrated Learning) จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์กษตรและอาหาร ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการบริหารรัฐกิจ เพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบ อาชีพ พัฒนาการทำงานภายในองค์กรพัฒนาชุมขนท้องถิ่น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิตล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างบุคลากรในภาครัฐ เอกชน และประชาชาสังคม ให้มีทักษะ ความรู้ สมรรถนะ และกรอบคิดเติบโต (Growth Mindset) ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนในทุกมิติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อันได้แก่
1. ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีทางวิซาการและวิชาชีพด้านสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเงื่อนไขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ในหลักวิชาการในสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. มีความสามารถคิดวิเคราะห์เชิงระบบ ความสามารถคิดสร้างสรรค์ สังเคราะห์องค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลในการตัดสินใจ
4. พัฒนาตนเอง มีทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สานพลังความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง และมีภาวะผู้นำผลักตันการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรม
5. มีทักษะในการเลือกใช้ทคโนโลยีสารสนทศที่เหมาะสมสามารถ สื่อสาร ไต้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการค้นคว้า วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอ พูด ฟัง อ่าน เขียน