รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภูมิภาค และประธานหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์ ได้รับเกียรติจากสำนักข่าว นสพ.แนวหน้า, โลกวันนี้, นสพ.ไทยโพสต์, เมดิคอลไทม์, ThaiPR.NET, RYT9.COM, newswit และ EdUpdate ลงข่าวสารเกี่ยวกับ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรพหุวิทยาการ) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลบ่มเพาะ “ผู้นำสังคม” สู่การสร้าง “นวัตกรรม=พลังสังคม” ด้วย “ปัญญา” ให้กับผูเรียน บุคคลทั่วไปและนักศึกษาปริญญาโท ให้สามารถนำองค์ความรู้จากทักษะการคิดเชิงระบบและวิทยาศาสตร์สู่กรอบความคิดการเติบโตให้สามารถนำไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนตามปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน” ของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วยังหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยังได้ออกแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตามรอย “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จาก “ศาสตร์พระราชา” ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้เป็น “ที่พึ่ง” ได้ในทุกช่วงเวลาของทุกชีวิต

ที่มา : http://medi.co.th/news_detail41.php?q_id=2492&mibextid=Zxz2cZ

ที่มา : https://www.lokwannee.com/web2013/?p=453752

ที่มา : https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2023-7-14-1.pdf

ที่มา : https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2023-7-17-2.pdf