แผนการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

สาขาวิชาที่เปิดรับ

จำนวนคนที่รับ

สมัครออนไลน์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Master of Arts in Innovation for Community Development

ไม่จำกัด

๑) แผน ก แบบ ก ๒